Navigácia

 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, Materská škola,  Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 060 01 predkladá:

Správu

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2012/2013

 

 § 2. odst. 1 a

Základné identifikačné údaje:

 

1. Názov školy:          Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

                                   Samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

                                   s účinnosťou od 1. apríla 2002

2. Adresa školy:        Karola Kuzmányho 41,  060 01 Kežmarok

3. Telefón:                 052/456 8724, ŠJ - 456 8725, PaM - 456 8726, 0917 345 953

4. Mail:                      mskuzmanyhokk@centrum.sk;         www.mskuzmanyhokk.edupage.sk

5. Zriaďovateľ:         Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, Kežmarok

6. Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ:        Bc. Janka Backárová, štatutárny zástupca školy s právnou subjektivitou

Zástupkyňa.   Jana Pjataková

Vedúca ŠJ:     Lýdia Mitterová

7. Údaje o Rade školy

Predseda:                              Eva Trunkatová – pedagogický zamestnanec

Pedagogický zamestnanec:  Eva Nadanyiová         

Ostatní zamestnanci: Janka Smoleňová

Zástupcovia rodičov: Ján Blaško

                                                           PhDr. Ján Husák

                                                           Ing. Judita Uličná

                                                           PaedDr.. Daniela Koreňová

Zástupca zriaďovateľa:        Katarína Šišková

                                                           Milan Nevlazla

                                                           MUDr. Ján Hencel

                                               Ing. Renáta Kroková

 

Členovia Rady školy sa v školskom roku 2012/2013 stretli 2 krát, riešili aktuálne problémy chodu školy. Na zasadnutia pravidelne pozývali riaditeľku školy.

 

Údaje o Metodickom združení školy:

V škole aktívne pracovalo Metodické združenie, ktoré malo 17 členov.

Predseda:       Zuzana Mazúchová

Podpredseda: Anna Gurová

Členovia sa v minulom školskom roku stretávali pravidelne podľa Plánu MZ. Uskutočňovali sa tvorivé dielne k Vianociam, tiež otvorené hodiny pre rodičov detí – pred zápisom do ZŠ. Učiteľky si na zasadnutiach MZ odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti, kolegyne priebežne informovali o absolvovaných vzdelávaniach podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania a riešili aktuálne pedagogické problémy.

 

 § 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

 

Počet tried: 8

Počet detí: 171

 

 § 2. ods. 1 c

Počet zaškolených detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ:          59 detí

 

§ 2. ods. 1 d

Počet prijatých detí do 1. ročníka ZŠ:  52 detí

Odklad školskej dochádzky :                             7 deti – na základe odporúčania CPPPaP

 

§ 2. ods.. 1 e

Výsledky hodnotenia VVP na základe analýzy

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala podľa Školského vzdelávacieho programu Škola šťastných detí, ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. ŠkVP bol doplnený o pohybový program MŠ, o projekt Školy podporujúcej zdravie a o Plán environmentálnych aktivít. K začiatku školského roka 2011/2012 sme ŠkVP revidovali – doplnili sme ho o Projekty Bezpečná škôlka a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. Počas hlavných prázdnin sme už revidovaný Školský vzdelávací program upravili, dotvorili a k začiatku školského roka 2012/2013 vydali už nový ŠkVP. Ten v sebe zahŕňa Projekty: Bezpečná škôlka, Adamko hravo zdravo, Pohybový program, Zdravá škola, Tajomstvá prírody a Digitálny svet. Opierali sme sa aj o PVaV a zásobník edukačných aktivít, hier a nápadov Dieťa a svet. Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu si učiteľky vyberali zo Školského vzdelávacieho programu, ktoré sa snažili rozpracovať a plniť pomocou didaktických aktivít a hier v jednotlivých denných činnostiach. Pracovali sme podľa vypracovaného plánu práce školy, v ktorom boli zakomponované POP MŠ SR.

 

 § 2. ods. 1 f

Učebné plány uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese

 

Základným dokumentom pre materskú školu je od 1.9.2008 ISCED 0 teda  Štátny vzdelávací program. Učiteľky využívali pri práci Metodickú príručku  MŠ SR Krok za Krokom ako alternatívnu metodickú príručku pre učiteľky MŠ, tiež Metodickú  príručku Hrou poznávame svet, Program výchovy a vzdelávania pre Materské školy a Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou v materských školách, ako podporný program k Programu výchovy a vzdelávania v MŠ. Učebné plány sú súčasťou vytvoreného Školského vzdelávacieho programu „Škola šťastných detí“.

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci:               17        

Prevádzkoví zamestnanci MŠ:    5          prepočítaný 4,5

Prevádzkoví zamestnanci ŠJ:                  4

THP pracovník                                      1          úväzok 0,25  

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, podľa nadobudnutého vzdelania v zmysle  vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 366/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavka pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z.z..

Zo 17 členného pg kolektívu boli 2 učiteľky s VŠ 2.stupňa a 2 učiteľky s VŠ 1.stupňa.

 

 § 2. ods. 1 h

Vzdelávanie  zamestnancov

 

Kontinuálne vzdelávanie:

Inovácie v didaktike – Národný program vzdelávania – MPC Prešov

-         Mazúchová, Bc. Adamjáková, Trembová, Nadanyiová, Hebrová

Školský manažment v materskej škole – Národný program vzdelávania – MPC Prešov

-         Bc. Backárová

Digitálne technológie v materskej škole – Národný program vzdelávania – MPC Prešov

-         Nadanyiová, Trembová

Priebežné vzdelávanie:

- v minulom školskom roku sa tohto vzdelávania nezúčastnil žiaden pedagogický zamestnanec

Individuálne vzdelávanie:

- Celoslovenský výbor Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Bratislave a v Piešťanoch

            - Bc. Backárová

            Priebeh: október 2012 a január 2013

- celoslovenský snem SPV v Košiciach

- Bc. Backárová, Mazúchová, Pjataková

Priebeh: apríl 2013

 

 § 2. ods. 1 i

Aktivity  a prezentácia na verejnosti

 Kultúrnych a spoločenských aktivít v škole bolo ako každý rok veľa.

 September:      Návšteva ZŠ Dr. DS. Fischera v Kežmarku – nadviazanie

                       spolupráce s 1. ročníkom

                        Športovo-turistická vychádzka – Jeseň

                        Spoznávajme spolu naše mesto – exkurzia – dominanty mesta

                        Exkurzia Lýcea, prehliadka mesta

Október:          Šarkaniáda – športové popoludnie rodičov a detí na Suchej hore

                                          – v spolupráci s CVČ na futbalovom štadióne

                        Mesiac Úcty k starším – vystúpenie detí pre starkých

                        Deň jablka v MŠ

                        Divadelné predstavenie O pyšnej princeznej

                        Účasť na autogramiáde knihy História Kežmarku do polovice 18. storočia

                        Turistická vychádzka s Adamkom

Jesenná brigáda na školskom dvore

November:       Divadelné predstavenie O pampúšiku

December:       Mikuláš v MŠ

                        Oslavy 25. výročia otvorenia materskej školy

                        Mikuláš v KaSS Kežmarok – vystúpenie detí tanečného krúžku

                        Turistická vychádzka - Zima               

Deň otvorených dverí v ZŠ Hradné námestie

                        Vianočná sánkovačka

                        Vianočné tvorivé dielne – spoločenské popoludnie v spolupráci s rodičmi

Január:             Divadelné predstavenie O vtákovi Kulišiakovi

                        Otvorené hodiny pre rodičov pri príležitosti zápisu detí do ZŠ

Február:           Karneval v MŠ

                        Divadelné predstavenie Zlatá Priadka

Marec:             Beseda s pracovníčkou Mestskej knižnice

                        Školské a okresné kolo v Lýceu v Kežmarku „Malý recitátorik“

                        Projekt Zdravé zúbky – Deň veselých zúbkov

                        Návšteva kina – rozprávka Sammyho dobrodružstvá

                        Jarné upratovanie na školskom dvore

Apríl:               Beseda s lesníkmi – lesníci v MŠ v rámci Lesníckych dní v meste

Návšteva detí v ZŠ

Brigáda s rodičmi – obnova a zveľadenie detského ihriska v MŠ – Deň Zeme

Výstava detských prác ZUŠ Dr. D. Fischera v priestoroch Múzea na ul. Dr. Alexandra

Hudobný koncert Zvieratká v pesničkách

Divadelné prestavenie – Rozprávkový bicykel

S Adamkom v prírode – turistická vychádzka – Jar

Hokejbalisti WORMS v MŠ

Máj:                 Deň matiek – vystúpenie detí pre mamičky

                        Zdravotnícka súťaž detí predškolského veku – Evička nám ochorela

                        Športové dopoludnie – trojboj

                        Olympiáda detí mesta Kežmarok v trojboji

        2. miesto v celkovom poradí materských škôl

        Skok: 2x 1. miesto, 2x 2. miesto

        Hod: 1x 2. miesto

        Beh: 2x 1. miesto, 3x 2. miesto

                        Krelím, kreslím, maľujem...

                        Divadelné predstavenie – Ako sa Matesko oženil

                        Deň mlieka – v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

                        Prax žiačok SPgŠ

Jún:                  MDD v MŠ – športové dopoludnie

Deň detskej radosti – súťaživé hry medzi triedami a deťmi navzájom

Rozprávka na hrade – Zlaté pierko

                        Kde bolo, tam bolo... – divadelné predstavenie detí predškolského veku

                        Vedecká hračka – výstava v múzeu

                        Guláš pod altánkom – na školskom dvore

                        Vystavenie Tabla predškolákov v meste

                        Rozlúčka predškolákov s MŠ – popoludňajšie posedenie s rodičmi a deťmi

                        Rozlúčka s predškolákmi spojená s kultúrnym programom

a odovzdávaním osvedčení o predprimárnom vzdelávaní

 

Priebežne počas celého roka zapájanie sa do výtvarných súťaží podľa ponuky:

- Žitnoostrovské pastelky, Svet okolo nás, Zelený svet

- v priebehu októbra 2012-máj 2013 – súťaž s TAMI

 

Spolupráca s verejnosťou:

 Logopédia: CPPPaP zabezpečilo kvalifikovaného špeciálneho pedagóga p. uč. Urigovú, ktorá pravidelne navštevovala deti v MŠ až do jej odchodu na MD. Kvalifikovanú náhradu za túto logopedičko CPPPaP nezabezpečilo.

Spolupráca so ZUŠ – Výtvarný odbor: Úzka spolupráca bola  so ZUŠ pri ZŠ Dr. D. Fischera pod vedením p. učiteľky Kučkovskej.  Tohto roku navštevovalo prípravný ročník ZUŠ – výtvarný odbor 5 detí.

Spolupráca s CVČ Kežmarok: účasť na aktivitách usporiadaných CVČ.

Spolupráca s Mgr. Igorom Vaverčákom: individuálna účasť detí na predplaveckom krúžku a na predplaveckom kurze pre deti.

Spolupráca so ZUŠ – Tanečný odbor: prípravný ročník tanečného odboru ZUŠ navštevovalo 22 detí.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – škola aktívne v rámci plánu práce spolupracuje s touto spoločnosťou. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných a spoločenských podujatí, sekcií a vzdelávacích programov.

 

Spolupráca s MŠ Možiarska:

Deti reprezentujú školu v súťaži so zdravotnou tematikou: „Evička nám ochorela“ organizovanou v MŠ Možiarska v spolupráci so Štátnym hygienickým ústavom a Slovenským červeným krížom Poprad.

Spolupráca so ZŠ Dr. Daniela Fischera – škola má dlhoročnú spoluprácu s učiteľkami I. ročníkov. Pracujú podľa plánu práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy. Pravidelné návštevy učiteliek, ale aj detí vedie k zdokonaleniu prípravy detí predškolského veku na vstup do školy.

Spolupráca s Mestskou knižnicou – aj tohto roku sme spoločne podľa plánu organizovali rôzne podujatia, napr. čítanie s porozumením, návšteva knižnice pri príležitosti Mesiaca knihy a pod.

Vedenie pedagogickej praxe: aktívna spolupráca prebieha s SPgŠ Levoča – 2 praktikantky 3.ročník.

 

§ 2. ods.1 j

Projekty:

 

Materská škola bola od roku 1994 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Plnila tak úlohy vyplývajúce z projektu: „ Zdravá škola“. Projekt Zdravej školy je súčasťou aj nášho Školského vzdelávacieho programu.

Od roku 2007/2008 sme boli zapojení do celoslovenského projektu podpory zdravého života detí: „Adamko hravo zdravo“ garantovaného Úradom verejného zdravotníctva Poprad a odporúčaného MŠ SR. Projekt je takisto zaradený do nášho ŠkVP.

ŠJ pri MŠ je zapojená do spoločenských programov Školské mlieko a Školské ovocie.

Efektom všetkých týchto projektov je ochrana zdravia detí a prevencia voči chorobám, vedú k zdravému životnému štýlu a tiež k ochrane  životného prostredia a bezpečnosti na cestách..

V rámci Školského vzdelávacieho programu máme vypracovaný Projekt environmentálnych aktivít, Pohybový program MŠ, Bezpečnú škôlku, Adamko hravo zdravo, Zdravú škola, Tajomstvá prírody a Digitálny svet.

Zapojili sme sa do Projektu Veselé zúbky.

 

 § 2. ods. 1 k

Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou

 

V školskom roku 2012/2013 nebola v MŠ návšteva zo ŠŠI.

Komplexná inšpekcia – 5.-8.10.2009, následná inšpekcia – 11.1.2011.

 

Závery:

Všetky odporúčania udelené komplexnou inšpekciou v dňoch 5.-8.10.2009 boli splnené

 

§ 2. ods. 1 l

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Psychohygienické podmienky: sú na veľmi dobrej úrovni.

Exteriér: Sme sídlisková škola pavilónového typu. Medzi silné stránky patrí jej umiestnenie – v strede sídliska, čo je pre rodičov výhodné. Jej umiestnenie je zároveň aj nevýhodou pre deti. Školský dvor je pre tak veľký počet detí dosť malý, aj keď sme v septembri 2011 otvorili v spolupráci s rodičmi zrekonštruované detské ihrisko. Vybavené je kolotočom, pružinovými hojdačkami, prevažovačkami dvojmiestnymi aj štvormiestnymi, domčekovou hracou zostavou, šmýkačkami, lezeckými zostavami a pohyblivými schodmi. V oddychovej časti sú lavičky a terasy vymaľované veľkoplošnými spoločenskými hrami (Človeče, nehnevaj sa......). K školskému ihrisku patrí aj zrekonštruované dopravné ihrisko, do ktorého sme v uplynulom roku dokúpili z 2% daní vybavenie: odrážadlá, kolobežky, autíčka, trojkolky a detské bicykle.

Interiér: Budova školy je účelovo postavená na prevádzku 6 tried v troch pavilónoch so samostatnými vchodmi. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie detí v našej MŠ bola zriadená ďalšia trieda z časti jedálne a tiež z nevyužitých priestorov bývalej kancelárie vedúcej detských jaslí a príslušnej izolačky. Na prízemí bolo prevádzkovaných 5 tried s príslušnými priestormi, ďalšie 3 triedy sú umiestnené na poschodí a s prízemím ich spájajú vonkajšie a vnútorné schodištia. V priestoroch prízemia sú miestnosti pre prevádzkových zamestnancov s príslušenstvom, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, práčovňa so sušiarňou, riaditeľňa, kancelária pre pracovníčku PaM a sklady.

ŠJ: je súčasťou školy, v ktorej priestoroch sa nachádza priestor na stolovanie detí a personálu, kuchyňa, sklady a šatne. Je vybavená podľa noriem EÚ .

V materskej škole pracuje centrálne PaM pre všetky právne subjekty MŠ v Kežmarku.

Vybavenie: Škola je dobre vybavená modernými  učebnými pomôckami, literatúrou,  športovým náradím, didaktickými pomôckami, troma interaktívnymi tabuľami a modernými digitálnymi učebnými pomôckami ako sú mikroskop, kamera a programátorská včielka Bee-Bot, a tiež materiálom, náradím, strojmi a prístrojmi, ktoré sa snažíme každoročne dopĺňať. Zastrešené a presklené terasy nad vchodmi využívame pri pobyte detí vonku v nepriaznivom počasí a na iné pohybové a športové aktivity detí.

Hygienická stránka: Škola spĺňa všetky hygienické požiadavky pre prevádzku, všetky priestory sú vymaľované, udržiavané. Má samostatný termoregulačný systém vykurovania. Podarilo sa nám dokončiť výmenu okien kompletne v celej budove, tiež časť vchodových dverí. Knihy, učebné a didaktické pomôcky sa pravidelne dopĺňajú.

Bezpečnostný systém: Škola je poistená proti živelným pohromám a tiež úrazom a krádeži, poisťovňou Generali. Pravidelne aj tohto roku boli vykonané revízie elektrického zariadenia, výťahov, bleskozvodov, plynu a hasiacich prístrojov.

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie školy

 

1. Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu                                                       301 094,00 €

2. Dotácie – Projekt                                                                                               1 000,00€

3. Príspevky na čiastočnú úhradu spojenú s hmotným zabezpeč. školy           13 754,55 €

4. Príjem za odpad                                                                                                      39,00 €

5. Iné finančné prostriedky 

                        Preplatky energie:                                                                               2 853,28 €

 

  § 2. ods. 1 n

Cieľ školy vyplývajúci z koncepčného zámeru na šk. rok 2012/2013

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2012/2013 a vyhodnotenie jeho plnenia:

Strategický dlhodobý cieľ, ktorý sme si stanovili a plnili v školskom roku bol zameraný na:

- zdravý životný štýl, na vytvorenie dobrej sociálnej klímy školy

- na plnenie Školského vzdelávacieho programu, jeho revidácia

- vytvorenie optimálnych a variabilných podmienok všetkým skupinám detí na

dosiahnutie kľúčových kompetencií potrebných pre školské vzdelávanie a na život v

spoločnosti

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi bolo zamerané na plnenie tohto cieľa vo všetkých činnostiach a aktivitách.

Pokračovali sme v osvedčených výchovno-vzdelávacích postupoch podporujúcich humanizáciu výchovy a psychohygiene detí – prepojenosť s cieľmi projektu zdravá škola.

Veľkú pozornosť sme venovali rozvíjaniu podporných výchovno-vzdelávacích projektov v spolupráci s mestom, CPPPaP, ZŠ, ZUŠ, CVČ a ďalšími inštitúciami.

 

Plnenie dominantných cieľov

Priaznivou sociálno-emocionálnou klímou, psychohygienou denného poriadku, striedaním aktivizujúcich a relaxačných činností, dostatočným pohybom, zabezpečením pitného režimu, vychádzkami do prírody a rôznymi inými aktivitami plníme úlohy nášho Školského vzdelávacieho programu. V rámci učebných osnov máme rozpracovaný Plán pohybových aktivít, Zdravú školu, Plán environmentálnych aktivít, Bezpečná škôlka, Tajomstvá prírody a Digitálny svet. Zdravotná výchova bola prezentovaná nástenkami pre deti aj pre rodičov. Nástenky boli tematicky zhodné s ročným plánom práce, zameraný na zdravý životný štýl a prosociálne správanie detí. Všetky aktivity v škole boli spestrené podávaním ovocných a zeleninových šalátov. V máji sa zúčastnilo trojčlenné družstvo detí okresnej zdravotnej súťaže „Evička nám ochorela“ pod vedením učiteľky Mazúchovej. Školský deň mlieka a Svetový deň mlieka sme si pripomenuli besedou o mlieku spojený s ochutnávkou mliečnych výrobkov, ktoré sponzorsky zabezpečila Tatranská mliekareň v Kežmarku. Pracovníčky ŠJ pripravili v priebehu roka deťom týždne: mliečnej výživy a zeleninovo-hydinovej zdravej výživy. V rámci rozpracovaného projektu Plán environmentálnych aktivít sme sa spolu s deťmi starali o novovysadené stromčeky, tiež sa vo všetkých triedach uskutočňovali pokusy s klíčením a pestovaním rastlín. V závere školského roka sa deti zúčastnili výletu do okolitej prírody, lesoparku, ktorý bol tiež spojený so športovými a turisticko-brannými prvkami.

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

Oblasti, v ktorých  škola dosahuje dobré výsledky:

- dobrá príprava detí na vstup do ZŠ

- vo výchovno-vzdelávacom procese, kde sa využíva priame pozorovanie a zážitkové učenie s aplikáciou edukačných hier.

- v edukačnej činnosti v oblasti plánovania jednotlivých výchovno-vzdelávacích zložiek a didaktických aktivít so zameraním na individuálne osobitostí detí, pričom deti majú poznatky na elementárnej úrovni.

- v estetickej výchove so zameraním na podporu nadaných detí vo výtvarnom a hudobno-pohybovom prejave

- v oblasti podpory zdravia plnením projektov, uskutočňovaním rôznych aktivít, podujatí pre deti a rodičov so zameraním na zdravý životný štýl.

- v oblasti podpory telesnej zdatnosti – úspechy v športových súťažiach medzi MŠ v rámci mesta Kežmarok (niekoľkokrát za sebou sme získali v Detskej Olympiáde detí Putovný pohár primátora mesta Kežmarok, prípadne 2.miesto v rámci mesta)

- pravidelná účasť detí vo výtvarných súťažiach v rámci Slovenska a získanie ocenení za práce detí, spoluúčasť na inštalovaní výstavy vo výstavnej sieni Barónka (Žitnoostrovské pastelky – Dunajská Streda – ocenenie na medzinárodnej prehliadke detských prác); súťaž s divadlom CILILING – ocenenie: 2.miesto

- v spolupráci so ZUŠ Dr. D. Fischera sme zabezpečili pre naše deti prípravný ročník Vv a tanečno-pohybovej výchovy

- v spolupráci s CPPPaP sme zabezpečili špeciálneho pedagóga, ktorý sa pravidelne venoval deťom s chybami reči

- v oblasti vzdelávania a samovzdelávania pedagogických pracovníkov a tým ich tvorivého prístupu v edukácii

- v oblasti materiálno-technického vybavenia – zrekonštruovanie školskej jedálne, vybavenie školy didaktickým materiálom, učebnými pomôckami, kreatívnymi hrami, interaktívnymi tabuľami, zrekonštruované detské ihrisko a doplnené dopravné ihrisko

 

Oblasti, v ktorých  sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

 

- uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, klásť väčší dôraz na predčitateľskú gramotnosť už aj v mladších oddeleniach – primerane veku a individuálnym možnostiam detí

- kvalita plánovania výchovno-vzdelávacej práce podľa Štátneho a Školského vzdelávacieho programu – konkretizácia a operacionalizácia cieľov

- v rámci finančných možností zlepšovať a priebežne doplňovať materiálno-technické vybavenie školy, skrášliť interiér aj exteriér školy

 

 Vypracovala: Bc. Janka Backárová

 

V Kežmarku: 9.10.2013

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 10.10.2013

 

Predložená Rade školy: 17.10.2013

           

                                                                                                    Bc. Janka Backárová

                                                                                                          riaditeľka MŠ

 

 

 

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012

 

Analýza rozpočtu:

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy

Rozpočet

skutočnosť

plnenie %

Príjmy - dotácie

301 094,00 €

301 094,00 €

100,00%

Príjmy - projekt

1 000,00 €

1 000,00 €

100,00%

Príjmy - dotácie ŠR predškoláci

8 232,00 €

8 968,00 €

108,94%

Príjmy - kapitálové

2 450,00 €

2 450,00 €

100,00%

Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza stravovanie

 

814,00 €

 

Príjmy - dotácia ŠR učebné pomôcky

 

83,00 €

 

Príjmy - nezisková organizácia

 

220,44 €

 

Príjmy - vlastné

15 643,00 €

17 708,43 €

113,20%

Spolu:

328 419,00 €

332 337,87 €

101,19%

 

 

 

 

Príjmy - vlastné:

 

 

 

Poplatky za materskú školu

 

13 754,55 €

 

Príjem príspevku na réžiu ŠJ

 

1 061,60 €

 

Preplatky energie

 

2 853,28 €

 

Príjmy za odpad

 

39,00 €

 

Spolu :

                  -  

17 708,43 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky

Rozpočet

skutočnosť

plnenie %

610 + 620

264 307,00 €

260 037,84 €

98,38%

630

61 662,00 €

68 368,97 €

110,88%

642

 

1 481,06 €

 

717

2 450,00 €

2 450,00 €

 

 

 

 

 

600 spolu

328 419,00 €

332 337,87 €

101,19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypracoval: Mária Ilášová

 

 

 

Kežmarok dňa : 04.02.2013

 

 

 

 

 

  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

  Výpis uznesenia

z pedagogickej rady

konanej dňa 10.10.2013

 

 Prítomní: 16 –  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Pjataková – PN

 

   Riaditeľka materskej školy Bc. Janka Backárová oboznámila prítomných so

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za    školský rok 2012/2013. Táto správa bola jednohlasne schválená a odporúčaná na schválenie  Radou školy.

 

V Kežmarku dňa 11.10.2013

                                        Bc. Janka Backárová

                                                                           riaditeľka školy                                                                                                                                       

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

 

 

Výpis uznesenia

z Rady školy

konanej dňa 17.10.2013

 

 Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: PhDr. Ján Husák

                         PaedDr. Daniela Koreňová

                         MUDr. Ján Hencel

                         Milan Nevlazla

 

Hostia: Bc. Janka Backárová

 

   Riaditeľka materskej školy Bc. Janka Backárová oboznámila prítomných so

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za    školský rok 2012/2013. Táto správa bola prerokovaná a jednohlasne schválená.

 

V Kežmarku dňa 18.10.2013

 

                                               Bc. Janka Backárová

                                                                        riaditeľka školy        

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • +421 524568724

Fotogaléria