Navigácia

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 060 01 predkladá:

 

Správu

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2013/2014

 

§ 2. odst. 1 a

Základné identifikačné údaje:

 

1.      Názov školy:             Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

Samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

s účinnosťou od 1. apríla 2002

2.      Adresa školy:                        Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok

3.      Telefón:                                 052/456 87 24, ŠJ – 456 87 25, PaM – 456 87 26, 0917 345 953

4.      Mail:                                     mskuzmanyhokk@centrum.sk           www.mskuzmanyhokk.edupage.sk

5.      Zriaďovateľ:                      Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, Kežmarok

6.      Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ:        Bc. Janka Backárová, štatutárny zástupca školy s právnou subjektivitou

Zástupkyňa:  Jana Pjataková

Vedúca ŠJ:    Lýdia Mitterová

7.      Údaje o Rade školy

Predseda:                                          Eva Trunkatová

Pedagogický zamestnanec:              Eva Nadányiová

Ostatní zamestnanci:                        Janka Smoleňová

Zástupcovia rodičov:                       Ján Blaško

                                                           PhDr. Ján Husák

                                                           Ing. Judita Uličná

                                                           PaedDr. Daniela Koreňová

Zástupcovia zriaďovateľa:              Ing. Renáta Kroková

Katarína Šišková

                                                           Milan Nevlazla

                                                           MUDr. Ján Hencel

Členovia Rady školy sa v školskom roku 2013/2014 stretli 7 krát, riešili aktuálne potreby chodu školy, prebiehajúcu rekonštrukciu budovy a výberové konania na pozíciu riaditeľa školy. Na zasadnutia pravidelne prizývali riaditeľku školy.

 

8.      Údaje o Metodickom združení školy:

V škole aktívne pracovalo Metodické združenie, ktoré tvorilo 17 členov – pedagógov.

                  Predseda:                  Zuzana Mazúchová

                  Podpredseda:            Mgr. Sylvia Pavligová

Hlavným cieľom MZ bolo neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja učiteliek, zavádzanie inovatívnych prístupov, zlepšenie kooperácie a vzťahov medzi učiteľkami, riešenie výchovno-vzdelávacích problémov s kompetentnými orgánmi, zvyšovanie imidžu materskej školy.

Členovia MZ sa v minulom školskom roku stretávali pravidelne podľa Plánu práce MZ. Uskutočňovali sa tvorivé dielne k Vianociam, otvorené hodiny pre rodičov predškolákov spojené s diskusiou s prizvanými učiteľkami z 1. ročníkov ZŠ (v rámci spolupráce s triedami) a s psychologičkou z CPPPaP v Kežmarku, pred zápisom detí do ZŠ.

Učiteľky si na zasadnutiach MZ odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti, kolegyne priebežne informovali o absolvovaných vzdelávaniach podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania a riešili aktuálne pedagogické problémy.

 

§ 2. odst. 1 b

Údaje o počte žiakov:

Počet tried:    8

Počet detí:      168

 

§ 2. odst. 1 c

Počet detí prijatých do 1. ročníka ZŠ:       44

Odklad školskej dochádzky:                       2 deti – na základe odporúčania CPPPaP

 

§ 2. odst. 1 d

Výsledky hodnotenia VVP na základe analýzy

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Škola šťastných detí, ktorý bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Súčasťou ŠkVP sú projekty Bezpečná škôlka, Adamko hravo zdravo, Pohybový program, Zdravá škola, Tajomstvá prírody a Digitálny svet, ktorými bola výchovno-vzdelávacia činnosť dopĺňaná a obohacovaná. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa opierali aj o PVaV a zásobník edukačných aktivít, hier a nápadov Dieťa a svet. Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu si učiteľky vyberali zo Školského vzdelávacieho programu, ktoré rozpracovávali do týždenných plánov výchovno-vzdelávacej činnosti a plnili formou frontálnych, skupinových, prípadne individuálnych edukačných aktivít a hier v jednotlivých denných činnostiach. Pracovali sme podľa vypracovaného plánu práce školy, v ktorom boli zakomponované POP MŠ SR.

 

§ 2. odst. 1 e

Učebné plány uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese

Základným dokumentom pre Materskú školu je od 1.9.2008 ISCED 0 – Štátny vzdelávací program. Učiteľky pri svojej práci využívali metodickú príručku MŠ SR Krok za krokom ako alternatívnu metodickú príručku pre učiteľky MŠ, metodickú príručku Edukačnými hrami spoznávame svet, Program výchovy a vzdelávania pre Materské školy a Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou v materských školách, ako podporný program k programu výchovy a vzdelávania v MŠ. Učebné plány sú súčasťou vytvoreného Školského vzdelávacieho programu Škola šťastných detí.

 

§ 2. odst. 1 g

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:               17

Prevádzkoví zamestnanci MŠ:        6          prepočítaný     4,5

Prevádzkoví zamestnanci ŠJ:         4

THP pracovník:                               1          úväzok                        0,25

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, podľa nadobudnutého vzdelania v zmysle vyhlášky MŠ VVaŠ SR č.366/2010 Z. z., v ktorom sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č.170/2010 Z. z..

Zo 17 členného pedagogického kolektívu boli 2 učiteľky s VŠ 2. stupňa a 2 učiteľky s VŠ   1. stupňa.

 

§ 2. odst. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie:   

Inovačné funkčné vzdelávanie – Bc. Backárová

Prípravné atestačné vzdelávanie – Bc. Backárová

Aktualizačné vzdelávanie    -  Práca s digitálnou hračkou BEE BOT – Bc. Backárová,   Mgr Dravecká, Frankovská, Hebrová

-          Priestorová predstavivosť a matematické predstavy – Frankovská, Bc. Korheľová, Mgr. Pavligová

-          Grafomotorika – Mgr. Dravecká, Frankovská, Mgr. Pavligová

-          Kreslenie v programe RNA – Andrášová, Bc. Backárová, Mazúchová

 

                                              

Priebežné vzdelávanie:        - Papierové pletenie – Mgr. Dravecká, Gurová, Šoltýsová

                                               - Dieťa a hudba, pohyb a hra – Bc. Backárová, Mgr. Pavligová

Individuálne vzdelávanie:    - Rada SPV – Turčianske Teplice ( január) – Bc. Backárová

-          Celoslovenský snem SPV – Bytča (apríl) – Bc. Backárová, Mazúchová, Pjataková

 

 

 

§ 2. odst. 1 i

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Program kultúrnych a spoločenských aktivít bol počas školského roka bohatý a pestrý tak, ako každý rok.

SEPTEMBER:           Prehliadka Kežmarského hradu – Svetový deň cestovného ruchu

 Divadlo Portál – O hlúpom Janovi

 Cyklistický chodník – Cyklisti v meste – CVČ

S Adamkom v meste – Drevený artikulárny kostol - exkurzia

Nadviazanie spolupráce s 1. ročníkmi ZŠ s MŠ Sv. Kríža – 2 triedy

OKTÓBER:               Športovo-turistická vychádzka – Jeseň

                                   Jesenná brigáda – hrabanie lístia na školskom dvore

                                   Hudobno-divadelné predstavenie – Koza odratá a jež – p. Hrubovčák

                                   Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí pre starých rodičov

                                   Deň jablka v MŠ

NOVEMBER:            Týždeň zdravej výživy v MŠ – netradičné raňajky

                                   Works hop – MAGIC BOX – prezentácia interaktívneho koberca

                                   Divadlo Cililing – Mlynček meľ!

                                   Deň otvorených dverí v ZŠ Grundschule Hradné námestie

DECEMBER:            Mikuláš v MŠ

                                   Mikuláš na námestí - CVČ

                                   Mikuláš v Hotelovej akadémii

                                   Vianočné tvorivé dielne

JANUÁR:                  Karneval v MŠ

                                   Divadlo Babadlo – O malom nervóznom prasiatku

                                   Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova – 6.tr. C hore

                                    Otvorené hodiny predškolákov pred zápisom detí do 1. ročníka ZŠ

FEBRUÁR:               Účasť učiteliek pri zápise detí do ZŠ

                                   Divadlo Príbeh – Ako dedko ťahal repu

MAREC:                    Malý recitátorík – školské kolo

                                   Malý recitátorík – Lýceum – 2 x 3. miesto

                                   Lýceum – exkurzia v historickej knižnici

                                   Rozprávkový bufet – Hudobné hádanky – p. Čekovský

                                   Návšteva Mestskej knižnice – 3 triedy

APRÍL:                      Lastovička letí svetom – MŠ Možiarska – Kino Iskra

                                   Projekt Veselé zúbky – s rodičmi

                                   Jarné upratovanie školského dvora

MÁJ:                          Sviatok Sv. Floriána – ukážka hasičského zásahu v Kežmarskom hrade

                                   Hudobné nástroje na kĺzačke – p. Hrubovčák – MsKS

                                   Deň matiek v MŠ

                                   Detská olympiáda – školské kolá

                                   Detská olympiáda ZŠ Nižná brána: 4 x 2. miesto (ml.chl.- hod, ml.d. –

                                                                                               hod, st.chl. – beh, ml. chl. – skok)

4 x 3. miesto (ml. chl. – skok, ml.d. – hod, st.chl. – hod, st.d. – beh)

                                   Fotenie detí – Sungrafi

                                   Deň mlieka v MŠ

                                   Hudobné predstavenie – Maťko na potulkách svetom – p. Hrubovčák

                                   Jarné vtáča -  Cintorínska MŠ – 3 deti

                                   Deň detskej radosti v MŠ – športové dopoludnie

JÚN:                           Hudobný program k MDD – Farbičky čarbičky - p. Juhász

                                   Rozprávka v hrade – Čertovská rozprávka

                                   Motýlia farma – zážitkové učenie vývoj motýľa – vypustenie do prírody

                                   Evička nám ochorela – Možiarska MŠ – 3 deti

                        Výlet s rodičmi do rozprávkovej krajiny HABAKUKY – výhra v súťaži              

                                    s TAMI Kežmarok

                                   Výlet predškolákov – Stará Lesná – Observatórium

                                   Letná turistická vychádzka - Výlety mladších oddelení

                                   Rozlúčka s MŠ – s rodičmi

                                   Rozlúčka absolventov MŠ na školskom dvore

                                   Kde bolo, tam bolo – Cintorínska MŠ

 

Priebežne počas celého roka sme sa zapájali do výtvarných súťaží a iných súťaží podľa ponuky:

ZELENÝ SVET (Banská Bystrica) – téma: M(I)ESTO PRE ĽUDÍ – 15 prác

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ (Madrid – Španielsko) – téma: RODINA – 8 prác

SLOV. ZVAZ ZÁHRADKÁROV (Poprad) – téma: KYTICA ZO ZÁHRADY – 6 prác

SVET OKOLO NÁS (Prešov) – téma: VOĽNÝ NÁMET – 9 prác

DÚHOVÝ KOLOTOČ (Banská Bystrica) – téma INTERPRETÁCIA VÝTVARNÉHO  

                                                                                  DIELA OČAMI DIEŤAŤA – 2 práce

           

V priebehu októbra 2013 – mája 2014 – súťaž s TAMI Kežmarok – výhra výletu do rozprávkovej krajiny HABAKUKY na Donovaloch

 

Spolupráca s verejnosťou

Logopédia: p. Mgr. Bednarčíková, p. uč. prípravného logopedického ročníka zo ZŠ Nižná Brána, ktorá pravidelne navštevovala MŠ v popoludňajších hodinách a venovala sa deťom aj za prítomnosti ich rodičov

Spolupráca s CVČ Kežmarok: účasť na aktivitách usporiadaných CVČ

Spolupráca so ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok – Tanečný odbor: prípravný ročník tanečného odboru ZUŠ navštevovalo 10 detí

Spolupráca s Mgr. Igorom Vaverčákom: individuálna účasť detí na kurze predplaveckej prípravy

Spoločnosť pre predškolskú výchovu: škola aktívne spolupracuje s touto spoločnosťou v rámci plánu práce. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných a spoločenských podujatí, vzdelávacích programov podľa ponuky

Spolupráca s MŠ Možiarska: deti aj tento školský rok reprezentovali našu školu v súťaži so zdravotnou tematikou – Evička nám ochorela, organizovanou MŠ Možiarska v spolupráci so štátnym hygienickým ústavom a Slovenským červeným krížom Poprad – zúčastnili sa 3 deti

Spolupráca so ZŠ s MŠ sv. Kríža: škola má dlhoročnú spoluprácu s učiteľmi 1. ročníkov. Pracujú podľa Plánu spolupráce ZŠ s MŠ, ktorý je súčasťou Plánu práce školy. Pravidelné návštevy učiteliek a detí vedie k zdokonaleniu prípravy detí predškolského veku na vstup do 1. ročníka ZŠ

Spolupráca s Mestskou knižnicou: aj v tomto školskom roku deti navštívili knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy, kde si deti mali možnosť vypočuť prednášku o knihách, ich vzniku, správnym zaobchádzaním s knihami, čítaním rôznych druhov kníh, exkurziou po mestskej knižnici a oboznámením sa s jej priestormi

Spolupráca s Hradnou ZŠ: deti najstarších oddelení sa zúčastnili na dni otvorených dverí v tejto ZŠ

Spolupráca s CPPPaP v Kežmarku: s touto inštitúciou sme spolupracovali v rámci odbornej, poradenskej, metodickej a informačnej pomoci pre učiteľov a rodičov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného vývinu detí , posúdenia školskej spôsobilosti pred vstupom do základnej školy

 

§ 2. odst. 1 j

Projekty:

Materská škola bola od roku 1994 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Plnila tak úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola. Projekt Zdravej školy je aj súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu.

Od školského roku 2007/2008 sme boli zapojení do celoslovenského projektu podpory zdravého života detí – Adamko hravo zdravo, garantovaného Úradom verejného zdravotníctva Poprad a odporúčaného MŠ SR. Projekt je tiež zakomponovaný do nášho ŠkVP.

ŠJ pri MŠ je zapojená do spoločenských programov Školské mlieko a Školské ovocie.

Efektom všetkých týchto projektov je ochrana zdravia detí a prevencia voči chorobám, vedú k zdravému životnému štýlu a tiež k ochrane životného prostredia a bezpečnosti na cestách.

V rámci Školského vzdelávacieho programu máme vypracovaný Projekt environmentálnych aktivít – Tajomstvá prírody, Pohybový program MŠ, Bezpečná škôlka, Digitálny svet a Zdravá škola – Adamko hravo zdravo.

Zapojili sme sa do projektu Veselé zúbky.

Zapojili sme sa do súťaže s Tatranskou mliekarňou TAMI Kežmarok zbieraním viečok z mliečnych výrobkov počas mesiacov október 2013 – máj 2014, v ktorej deti vyhrali koncoročný výlet na Donovaly do rozprávkového mestečka HABAKUKY.

 Škola sa zapojila do projektu DIGI ŠKOLA, čím sme pre školu získali digitálny set učebných pomôcok – Interaktívnu tabuľu, farebnú tlačiareň a notebook.

 

§ 2. odst. 1 k

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou

V školskom roku 2013/2014 nebola v MŠ návšteva zo ŠŠI.

Komplexná inšpekcia – 5.-8.10.2009, následná inšpekcia – 11.1.2011

 

Závery:

Všetky odporúčania udelené komplexnou inšpekciou v dňoch 5.-8.2009 boli splnené

§ 2. odst. 1 l

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Psychohygienické podmienky: sú na veľmi dobrej úrovni

Exteriér: Sme sídlisková škola pavilónového typu. Medzi silné stránky patrí jej umiestnenie v strede sídliska, čo je pre rodičov výhodné. Školský dvor je pre tak veľký počet detí svojou rozlohou nepostačujúci. Deti ho pri pobyte vonku využívajú na etapy. Detské ihrisko je vybavené kolotočom, pružinovými hojdačkami, dvojmiestnymi a štvormiestnymi prevažovačkami, domčekovou hracou zostavou, šmýkačkami, lezeckými zostavami a pohyblivým mostom. V oddychovej časti sú lavičky, pieskovisko a terasy vymaľovanými veľkoplošnými spoločenskými hrami (Človeče, Smolíček, Škôlka, Twister...). K školskému dvoru patrí aj z časti zrekonštruované detské dopravné ihrisko, kde si deti majú možnosť rozvíjať jazdecké zručnosti na odrážadlách, kolobežkách, autíčkach a trojkolkách, vzájomne sa rešpektovať ako účastníci cestnej premávky. Zároveň si tak osvojujú základy bezpečnosti cestnej premávky ako súčasť projektu Bezpečná škôlka. K exteriéru MŠ patria aj dve átriá, ktoré tiež slúžia deťom na relax a aktívny odpočinok pri pobyte vonku. Uzavretý priestor poskytuje deťom súkromie a možnosť venovať sa kreatívnym činnostiam v pieskovisku, alebo kresliacim činnostiam pri stolíkoch s lavičkami. Pobyt detí v areáli MŠ v tomto školskom roku bol dosť obmedzený z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy a bezpečnosti detí v tomto prostredí. 

Interiér: Budova školy je účelovo postavená na prevádzku 6 tried v troch pavilónoch so samostatnými vchodmi. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie svojich detí v našom zariadení bola  zriadená ďalšia trieda z časti jedálne a tiež z nevyužitých priestorov bývalej kancelárie vedúcej detských jaslí a príslušnej izolačky. Na prízemí bolo prevádzkovaných 5 tried s príslušnými priestormi, ďalšie tri triedy sú umiestnené na poschodí a s prízemím ich spájajú vnútorné a vonkajšie schodištia. V priestoroch prízemia sú miestnosti pre prevádzkových zamestnancov s príslušenstvom, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, práčovňa so sušiarňou, riaditeľňa, zborovňa,  kancelária pre pracovníčku PaM a sklady.

ŠJ: Je súčasťou školy, v ktorej priestoroch sa nachádza priestor na stolovanie detí a personálu, kuchyňa, sklady a šatne. Kuchyňa je vybavená podľa noriem EÚ. Počas veľkých letných prázdnin bola komplexne zrekonštruovaná – rekonštrukcia financovaná mestom Kežmarok.

Vybavenie: Škola je dobre vybavená modernými učebnými pomôckami, detskou a odbornou literatúrou, športovým náradím a náčiním, didaktickými pomôckami, štyrmi interaktívnymi tabuľami a modernými digitálnymi pomôckami ako sú mikroskop, kamera, hovoriace štipce, digitálne hračky BEE BOT, a tiež materiálom, náradím, strojmi a prístrojmi, ktoré sa snažíme každoročne dopĺňať. Zastrešené a zasklené terasy nad vchodmi sú využívané ako telocvične a pri pobyte vonku v nepriaznivom počasí na pohybové aktivity detí. V tomto školskom roku sme do telocvične najmladšieho oddelenia zakúpili z 2% daní plastový tunel na podliezanie, preliezanie a rôzne pohybové hry detí.

Hygienická stránka: Škola spĺňa všetky hygienické požiadavky na prevádzku, všetky priestory sú vymaľované, priebežne podľa možností udržiavané. Má samostatný termoregulačný systém vykurovania. Kompletne na celej budove školy sú vymenené okná a vonkajšie vchodové dvere za plastové.

Bezpečnostný systém: Škola je poistená proti živelným pohromám a krádeži, zamestnanci a deti proti úrazom poisťovňou Generali. Pravidelne aj v tomto roku boli vykonané revízie elektrických zariadení, výťahu, bleskozvodov, plynových zariadení a hasiacich prístrojov.

 

2. odst. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie školy

1.      Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu:                           280 505,00 €  

2.      Dotácie – Projekt:                                                                   1 000,00 €

3.      Príspevky na čiastočnú úhradu spojenú

s hmotným zabezpečením školy:                              27 293,20 €             

4.      Príjem za odpad:                                                                          39,00 €

5.      Iné finančné prostriedky

Preplatky energie:                                              910,00 €

 

 § 2. odst. 1 n

Cieľ školy vyplývajúci z koncepčného zámeru na školský rok 2013/2014

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a vyhodnotenie jeho plnenia:

Strategický dlhodobý cieľ, ktorý sme si stanovili a plnili v školskom roku bol zameraný na:

            - zdravý životný štýl, na vytvorenie dobrej sociálnej klímy školy

            - na plnenie Školského vzdelávacieho programu

- vytvorenie optimálnych a variabilných podmienok všetkým skupinám detí na dosiahnutie kľúčových kompetencií potrebných pre školské vzdelávanie  a na život v spoločnosti

Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi bolo zamerané na plnenie tohto cieľa vo všetkých činnostiach a aktivitách.

Pokračovali sme v osvedčených výchovno-vzdelávacích postupoch podporujúcich humanizáciu výchovy a psychohygienu detí – prepojenosť s cieľmi projektu Zdravá škola.

Veľkú pozornosť sme venovali rozvíjaniu podporných výchovno-vzdelávacích projektov v spolupráci s mestom, CPPPaP, ZŠ, ZUŠ, CVČ a ďalšími inštitúciami.

Plnenie dominantných cieľov

Priaznivou sociálno-emocionálnou klímou, psychohygienou denného poriadku, striedaním aktivizujúcich a relaxačných činností, dostatočným pohybom, zabezpečením pitného režimu, vychádzkami do prírody a rôznymi inými aktivitami plníme úlohy nášho Školského vzdelávacieho programu. V rámci učebných osnov máme rozpracovaný Plán pohybových aktivít, Zdravú školu, Tajomstvá prírody, Bezpečná škôlka a Digitálny svet. Zdravotná výchova bola prezentovaná nástenkami pre deti a rodičov. Nástenky boli tematicky zhodné s ročným plánom práce, zameraným na zdravý životný štýl a prosociálne správanie detí. Všetky aktivity v škole boli spestrené podávaním ovocných a zeleninových šalátov. V júni sa zúčastnilo trojčlenné družstvo detí okresnej  zdravotníckej súťaže Evička nám ochorela pod vedením učiteľky Andrášovej. Školský deň mlieka a Svetový deň mlieka sme si pripomenuli besedou o mlieku spojený s ochutnávkou mliečnych výrobkov, ktoré sponzorsky zabezpečila Tatranská mliekareň TAMI v Kežmarku. Pracovníčky ŠJ pripravili v priebehu roka deťom týždne: mliečnej výživy a zeleninovo-hydinovej zdravej výživy. V rámci rozpracovaného projektu Plán environmentálnych aktivít sme sa spolu s deťmi starali o stromčeky v školskej záhrade, o čistotu a poriadok na školskom dvore – jesenné hrabanie lístia, jarné hrabanie suchej trávy, tiež sa vo všetkých triedach uskutočnili pokusy s klíčením a pestovaním rastlín, pričom si deti utvárali trvalý návyk k starostlivosti o tieto samo vypestované rastliny. Deti mali možnosť priamo pozorovať vývojové štádia motýľa vďaka zakúpenej pomôcke MOTÝLIA FARMA, starať sa o vyliahnuté motýle a následne ich vrátenie do prírody spoločným slávnostným vypustením. V závere školského roka sa deti mladších oddelení zúčastnili školského výletu do okolitej prírody, ktorý bol tiež spojený so športovými a turisticko-brannými prvkami. Najstaršie deti mali možnosť navštíviť Observatórium v Starej Lesnej, kde sa bližšie oboznámili so zákonitosťami prírody v oblasti vesmíru.

 

§ 2. odst. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- veľmi dobrá príprava detí na vstup do ZŠ

- vo výchovno-vzdelávacom procese, kde sa využíva priame pozorovanie a zážitkové učenie s aplikáciou edukačných hier a aktivít

- v edukačnej činnosti v oblasti plánovania jednotlivých výchovno-vzdelávacích zložiek a didaktických aktivít so zameraním na individuálne osobitosti detí, pričom deti majú poznatky na elementárnej úrovni

- v estetickej výchove so zameraním na podporu nadaných detí vo výtvarnom a hudobno-pohybovom prejave

- v oblasti podpory zdravia plnením projektov, uskutočňovaním rôznych aktivít, podujatí pre deti a rodičov so zameraním na zdravý životný štýl

- v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti – úspechy a odcenenia v športových súťažiach medzi MŠ v rámci mesta Kežmarok

- pravidelná účasť detí v medzinárodných výtvarných súťažiach a výtvarných súťažiach v rámci Slovenska

- v spolupráci so ZUŠ Dr .D. Fishera sme zabezpečili pre naše deti prípravný ročník tanečno-pohybovej výchovy

- zabezpečili sme tvorivý prístup v edukácii priebežným vzdelávaním a samovzdelávaním pedagógov

- v oblasti materiálno-technického vybavenia – vybavenie školy ďalším didaktickým materiálom a hračkami, učebnými pomôckami, kreatívnymi hrami, digitálnym setom pomôcok (interaktívna tabuľa, farebná tlačiareň, notebook) zapojením sa do projektu DIGI ŠKOLA, doplnené nové kryty na radiátoroch, zrkadlá, vešiačiky a poličky do umyvárok.

 

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- uplatňovať vo zvýšenej miere aktivizujúce metódy a formy práce

- klásť väčší dôraz na rozvoj predčitateľskej gramotnosti aj v mladších oddeleniach detí - primerane veku a individuálnym možnostiam detí

- kvalita plánovania výchovno-vzdelávacej práce podľa Štátneho a Školského vzdelávacieho programu – konkretizácia a operacionalizácia cieľov podľa vekových a individuálnych osobitostí detí

- v rámci finančných možností zlepšovať a priebežne dopĺňať materiálno-technické vybavenie školy, skrášľovať interiér aj exteriér školy

 

Vypracovala: Zuzana Mazúchová

 

V Kežmarku: 13.10.2014

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 14.10.2014

 

Predložená Rade školy: 20.10.2014

 

Zuzana Mazúchová

                                                                                     riaditeľka školy

 

                                 Správa o činosti a hospodárení za rok 2013

 
       
       
       
       

Analýza rozpočtu:

     
       

Príjmy

Rozpočet

Skutočnosť

plnenie %

Príjmy - dotácie

291 471,00 €

280 505,00 €

96,24%

Príjmy - dotácie ŠR na 5% navýšenie miezd

 

9 746,52 €

 

Príjmy - dotácie ŠR predškoláci

8 673,00 €

8 784,00 €

101,28%

Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza učebné pomôcky

 

49,80 €

 

Príjmy - dotácia ŠR hmotná núdza stravovovanie

 

951,00 €

 

Príjmy - dary

 

504,92 €

 

Príjmy -réžia

     

Príjmy - vlastné ( podľa rozpisu)

16 445,00 €

27 293,20 €

165,97%

Spolu:

316 589,00 €

327 834,44 €

103,55%

       

Príjmy - vlastné:

     

Poplatky za materskú školu

 

17 574,00 €

 

Príjem príspevku na réžiu ŠJ

 

8 769,82 €

 

Preplatky energie

 

910,38 €

 

Príjmy za odpad

 

39,00 €

 

Spolu :

                 -  

27 293,20 €

 
       
       
       

Výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

plnenie %

610 + 620

267 465,00 €

266 170,37 €

99,52%

630

49 124,00 €

60 151,98 €

122,45%

642

 

1 512,09 €

 
       

 

 

 

 

600 spolu

316 589,00 €

327 834,44 €

103,55%

       

 

 

 

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

 

Výpis uznesenia

 

z pedagogickej rady konanej dňa 14.10.2014

 

Prítomní:             15 - podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:    Andrášová –OČR

                            Gurová - PN

 

 

         Riaditeľka materskej školy Zuzana Mazúchová oboznámila prítomných so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014. Táto správa bola  jednohlasne schválená a odporúčaná na schválenie Radou školy.

 

 V Kežmarku dňa 15.10.2014

Zuzana Mazúchová

  raditeľka školy

 

 

                   Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok   

 

Výpis uznesenia

 

z Rady školy konanej dňa 20.10.2014

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:    Martina Polomčáková

Ing. Judita Uličná

PaedDr. Daniela Koreňová

Katarína Šišková

Milana Nevlazla

MUDr. Ján Hencel

 

Hostia:                 Zuzana Mazúchová

 

         Riaditeľka materskej školy Zuzana Mazúchová oboznámila prítomných so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014. Táto správa bola prerokovaná a jednohlasne schválená.

 

 

V Kežmarku dňa 21.10.2014

                                                                                     Zuzana Mazúchová

                                                                                       riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • +421 524568724, 0917 345 953

Fotogaléria